fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

obchodná spoločnosť Breyer Company, s.r.o.

so sídlom Betliarska 22, Bratislava, 851 07, Slovenská Republika

identifikačné číslo: 53 797 540

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Breyer Company, s.r.o., so sídlom Betliarska 22, identifikačné číslo: 53 797 540 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese voir.store (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

OBSAH

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Používateľský účet
 3. Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom
 4. Uzavretie kúpnej zmluvy
 5. Cena tovaru a platobné podmienky
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 7. Preprava a dodanie tovaru
 8. Práva z vadného plnenia
 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 10. Vyhlásenie o ochrane súkromia
 11. Záverečné ustanovenia

 

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

 1. Znenie obchodných podmienok a ich súčastí môže predávajúci jednostranne v súlade so zákonom meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté kupujúcemu pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok alebo ich súčastí.

II.

Uživatelský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovom rozhraní obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).
 2. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 4. Údaje uvedené kupujúceho pri registrácii sú rozdelené na povinné položky a voliteľné položky. Povinné položky tvoria potrebné údaje pre uzavretie a realizáciu zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Voliteľné položky môže kupujúci predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť a takto poskytnuté údaje zvyšujú komfort kupujúceho pri plnení zmluvy, alebo slúžia na personalizáciu kupujúceho pre lepšie zameranie obchodných oznámení.
 5. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 6. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 7. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu na nekompatibilnú s predchádzajúcim systémom.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 9. Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckeho účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť používateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

III.

Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

 1. Kupujúcim, ktorí chcú vstúpiť s predávajúcim do zmluvného vzťahu, oznamuje predávajúci informácie, ktoré kupujúci nájde v dokumente:
 1. Ďalej predávajúci dáva k dispozícii kupujúcemu obsah týchto dokumentov:
 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a ďalej dokumentami uvedenými v článku III.2. týchto obchodných podmienok.

IV.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 5. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktorý sa predáva za menej ako 10 % ceny obvyklej alebo ak je predávaný za cenu nižšiu než 1 € (cena dopravy sa nepovažuje za cenu tovaru).
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, na ktorú bolo uplatnených viac zľavových kupónov ako jeden.

 

V.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi, ktoré mu budú ponúknuté pri dokončení objednávky. Cenu tovaru bude vždy možné uhradiť bankovým prevodom, dobierkou pri doručení a aspoň jedným z ďalších online platobných nástrojov, podľa aktuálnej dostupnosti.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. V.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. IV.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa platných právnych predpisov, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bolo po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 2. Kupujúci ďalej nemá právo odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého limitovaná možnosť zakúpenia bola výhrou v súťaži s označením “raffle”, pretože ide o zmluvu ktorej predmetom je hra podľa § 1840 písm. c) Občianskeho zákonníka
 3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. VI.1. alebo VI. 2. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.
 4. Predávajúci ďalej nad rámec článku VI.3. poskytuje kupujúcemu lehotu na vrátenie tovaru formou zmluvného odstúpenie od zmluvy (okrem tovaru pre ktorých je právo vrátenia vylúčené) v období medzi pätnástym (15.) a tridsiatym (30.) dňom od dátumu prevzatia tovaru.
 5. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehotách uvedených v článku VI.3 a VI.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho Zámočnícka 1126, Veľké Leváre 908 73.

 

 1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. VI.3. alebo VI.4. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VI.3. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. V prípade uhradenia tovaru na dobierku budú peňažné prostriedky vrátené na bankový účet v ostatných prípadoch budú vrátené rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VI.4. obchodných podmienok (zmluvné odstúpenie) má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru (po odpočítaní prípadných dodatočných nákladov alebo nárokov predávajúceho), a to iba formou kreditu alebo poukážky v hodnote kúpnej ceny vráteného tovaru použiteľných na ďalší nákupu produktov v predajni alebo na internetovom obchode predávajúceho .
 4. V prípade, keď odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku VI.3. alebo VI.4. obchodných podmienok je realizované prostredníctvom obchodného miesta predávajúceho mimo územia Slovenskej republiky (zmluvný partner predávajúceho), nie je predávajúci povinný bezprostredne kupujúcemu vyplatiť peňažné prostriedky alebo vydať poukážku (kredit). Kupujúci je v takom prípade povinný oznámiť predávajúcemu číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý mu budú peňažné prostriedky do 14 dní poukázané. V prípade poukážky (kreditu) oznámi kupujúci predávajúcemu korešpondenčnú alebo emailovú adresu, na ktorú mu bude poukážka do 14 dní zaslaná.
 5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. V prípadoch, keď má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade platby vopred, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť rovnakým spôsobom ako bola prijatá, alebo na bankový účet kupujúceho, pričom voľba je na predávajúcom. Predávajúci je oprávnený postup podľa tohto článku použiť najmä v prípade zjavnej chyby v cene tovaru.
 7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak nie je vrátenie darčeka možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, na ktorú bolo uplatnených viac zľavových kupónov ako jeden, alebo ak je použitá zľava viac ako 20 % na už zľavnený tovar.

VII.

Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov na poštovné a vynaložené poplatky v celkovej paušálnej výške 8 eur (slovami: osem eur) a popri tom, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na svoj zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist”), pričom všetky osoby zapísané na blackliste predávajúceho sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť za objednaný tovar pred jeho odoslaním.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Výška dopravy a ďalšie informácie sú uvedené na adrese: -LINK

 

VIII.

Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak toto dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej;
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 1. Ustanovenia uvedené v čl. VIII.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

IX.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania.
 3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi
 4. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 6. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností.

 

X.

Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Tým, že kupujúci/návštevník webového rozhrania obchodu (ďalej len “kupujúci/ návštevník) prechádza webové rozhranie obchodu predávajúceho, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom sociálnych médií, alebo predávajúcemu svoje údaje poskytuje inak (vrátane účasti v súťažiach alebo pri návšteve akcií zverejnených na webovom rozhraní obchodu) potvrdzuje taká osoba, že si prečítala ustanovenia týchto obchodných podmienok o ochrane súkromia.
 2. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov o kupujúcom a údajov o návštevníkoch webového rozhrania obchodu.

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

 1. Údaje o osobe kupujúceho získava predávajúci výlučne od kupujúceho. Predávajúci nezískava žiadne údaje o kupujúcom/návštevníkovi z iných externých zdrojov, s výnimkou údajov poskytovaných z účasti návštevy webového rozhrania obchodu.
 2. Osobné údaje, ktoré kupujúci/návštevník poskytne predávajúcemu môžu zahŕňať:
 1. údaje o osobe kupujúceho: meno, priezvisko; e-mailová adresa; telefónne číslo; informácie o bankovom účte; pohlavie; váš dátum narodenia; údaje uvedené v korešpondencii; aktualizácie údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté;
 2. údaje o návštevníkoch webového rozhrania obchodu v rozsahu IP adresa; užívateľské meno; podrobnosti o platbách; históriu objednávok; názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavku na dáta; typ a verzie prehliadača; typy a verzie doplnkov prehliadača; operačný systém a platforma; údaje o návšteve, vrátane adries URL stránok, ktoré vedú na webové rozhranie obchodu, cez webové rozhranie obchodu alebo z webového rozhrania obchodu (vrátane dátumu a času), času a trvania návštev určitých stránok, údajov o interakcii so stránkou (napríklad prechádzanie, kliknutia a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobov opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení a ďalších údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovania;
 3. údaje o tovare, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu: údaje potrebné na poskytovanie tovaru (vrátane údajov z formulárov na otvorenie účtu, podrobností o objednávke, histórii objednávok, údajov pre platby, doručovacej adresy, požiadavky a obmedzenia spojené s doručením, obchodných referencií a daňových informácií); údaje pre zákaznícke služby, a údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing;
 4. ak na nadviazanie kontaktu s predávajúcim alebo zistenie informácií o tovare predávajúceho uplatňuje kupujúci sociálne médiá, údaje z profilu sociálnych médií (vrátane preferencií a komunikácie s predávajúcim na Facebooku, Instagrame a Twitteri) a údaje, ktoré zverejňuje kupujúci/návštevník na profile predávajúceho, ktoré súvisia s podnikaním predávajúceho;
 5. ak návštevník/kupujúci navštívi akcie predávajúceho, fotografie a videozáznamy z akcie (o čom budú účastníci akcie informovaní tiež v priebehu akcie).

POUŽÍVANIE ÚDAJOV

 1. Predávajúci zhromažďuje, používa a uchováva osobné údaje uvedené vyššie z nasledujúcich dôvodov:
  1. Ak návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu:

 

 1. na umožnenie získania prístupu a používanie webového rozhrania obchodu;
 2. na poskytovanie technickej podpory;
 3. na poskytovanie informácií a služieb, ktoré od predávajúceho kupujúci/návštevník požaduje;
 4. na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb a webového rozhrania obchodu;
 5. k uchovaniu informácií o preferenciách návštevníka/kupujúceho k prispôsobeniu webového rozhrania obchodu individuálnym záujmom;
 6. k rozpoznaniu návštevníka webového rozhrania obchodu pri opätovnom prístupe;
 7. na spracovanie objednávok na tovar alebo služby;
 8. k zlepšovaniu a údržbe webového rozhrania obchodu a na zostavovanie štatistík návštevnosti webového rozhrania obchodu.

 

Tieto informácie budú úplne anonymizované a konkrétnu osobu kupujúceho/návštevníka nebude možné zo zhromaždených údajov identifikovať. Tieto informácie budú uchovávané najdlhšie po dobu 30 dní.

 

  1. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu tovar alebo služby:
 1. za účelom poskytnutia objednaného tovaru alebo služby (vrátane možnosti potvrdzovať a spracovávať objednávky, pre správu zákazníckeho účtu, daní a výdavkov, na účely fakturácie a vymáhanie dlhov);
 2. za účelom riešenia otázok alebo problémov, ktoré sa vyskytnú u predaného tovaru alebo u poskytnutých služieb, vrátane všetkých otázok, ktoré môže mať kupujúci o spôsobe, akým sú zhromažďované, uchovávané a používané jeho osobné údaje, alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o osobe kupujúceho predávajúci vedie.

 

Údaje uvedené v písm. a) a b) budú predávajúcim uchovávané v všeobecnej archivačnej lehote, ktorá činí 5 rokov.

  1. Ak poskytol kupujúci predávajúcemu súhlas na marketingové účely, spracováva predávajúci osobné údaje kupujúceho pre zasielanie marketingových ponúk alebo obchodných oznámení formou e-mailov, poskytujúcich informácie o produktoch a službách predávajúceho a reklamných oznámení.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený predávajúcemu pre marketingové účely je platný po dobu 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúcim.

 

  1. Pokiaľ si kupujúci zriadil u predávajúceho zákaznícky účet, spracováva predávajúci osobné údaje o kupujúcom v rozsahu článku X.5.2 a X.5.3.

 

Údaje uvedené v zákazníckom účte spracováva predávajúci po dobu trvania registrácie kupujúceho ako zákazníka predávajúceho, do doby zrušenia zákazníckeho účtu. Následne sú údaje zo zákazníckeho účtu ukladané po primeraný čas iba v rozsahu základných identifikačných údajov a údajov o tom, z akého dôvodu bol zákaznícky účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

  1. Za účelom dodržiavania všetkých postupov, zákonov a predpisov, ktoré sa na predávajúceho vzťahujú.
  2. Za účelom vykonávania alebo hájenia zákonných práv predávajúceho.

PRÁVNY ZÁKLAD POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Právny základ používania osobných údajov, ktorý je opísaný v tomto článku o ochrane osobných údajov a súkromia, je nasledujúci:
 1. používanie osobných údajov je pre predávajúceho potrebné na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy s kupujúcim (napr. na vybavenie objednávky, dodanie tovaru, uplatnenie reklamácie vád tovaru, k dodržaniu podmienok používania webového rozhrania obchodu, a pod.);
 2. používanie osobných údajov je nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností predávajúceho, (napr. poskytovanie údajov daňovému úradu);
 3. ak neplatí možnosť (a) ani (b), je používanie osobných údajov nutné pre legitímne záujmy predávajúceho (napr. prevádzkovať webové rozhranie obchodu; poskytovať tovar a služby kupujúcemu, vykonávať a prijímať platby)

 

 1. Iné osobné údaje môže predávajúci používať, len ak na to dal kupujúci svoj súhlas (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).
 2. V budúcnosti môže iné použitie osobných údajov podliehať udeleniu súhlasu kupujúceho (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).
 3. Pokiaľ kupujúci udelil súhlas so spracovaním osobných údajov nad rozsah plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo objednávky (najmä pre marketingové účely), môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať – v takom prípade môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na [email protected], a predávajúci osobné údaje pre odvolané účely nebude ďalej využívať.

SÚBORY COOKIES

 1. Niektoré stránky na webovom rozhraní obchodu používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadača, keď návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu.
 2. Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho webového rozhrania obchodu používame tieto cookies:
 • Technické cookies (nevyhnutné): pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.
 • Preferenčné (funkčné) cookies: umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate. V takom prípade je heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne spríjemní a uľahčí návštevu internetového obchodu predávajúceho.
 • Štatistické a marketingové (analytické) cookies: pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.
 • Návštevník/kupujúci webového rozhrania obchodu môže mať kontrolu nad tým, aké cookies predávajúci spracováva. K tomuto môže návštevník/kupujúci použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Alebo môže návštevník používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného ​​prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však návštevník webového rozhrania obchodu zakáže aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožní tým fungovanie niektorým funkciám. Vypnutím analytických cookies zobrazovaniu marketingových ponúk návštevník nezabráni, len pre neho budú menej relevantné.
 • Ak návštevník/kupujúci bude používať webové rozhranie obchodu, a neurobí opatrenia opísané v článku X.12., súhlasí s používaním súborov cookies zo strany predávajúceho, ako je popísané v týchto obchodných podmienkach.

PRÁVA OSÔB, O KTORÝCH SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ

 1. V súvislosti s osobnými údajmi má každá osoba, o ktorej sú takéto údaje spracovávané nasledujúce práva:

Právo na prístup – oprávnenie požiadať Správcu o prístup k osobným údajom, ktoré o poskytovateľovi Správca spracováva, najmä v rozsahu:

 • aké sú konkrétne účely spracovania poskytnutých osobných údajov;
 • aké sú kategórie dotknutých osobných údajov;
 • kto, okrem Správcu, sú príjemcami osobných údajov;
 • plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje u Správcu uložené;
 • či má poskytovateľ právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané od poskytovateľa.

Právo na opravu – oprávnenie poskytovateľa požiadať Správcu o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov

Právo na výmaz – oprávnenie poskytovateľa požiadať Správcu, aby vymazal osobné údaje (ak tak už Správca neurobil sám), ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. bol odvolaný súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 3. bola vznesená námietka proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo bola vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
 5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;

Právo na obmedzenie spracovania – právo požiadať Správcu, aby obmedzil spracovanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. poskytovateľ poprel presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale poskytovateľ odmietol vymazanie týchto údajov a namiesto toho bola urobená žiadosť o obmedzenie ich použitia;
 3. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale poskytovateľ ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. bola vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi

Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GPDR právo získať osobné údaje, ktoré sa poskytovateľa týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, má poskytovateľ právo súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý bol súhlas daný, kedykoľvek odvolať

Právo namietať – právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov u Správcu na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu

Právo podať sťažnosť – právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 82007 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Všetky vyššie uvedené požiadavky predávajúci posúdi a v primeranej lehote bude na ne reagovať (vždy však najneskôr v zákonom predpísaných lehotách).

Predávajúci však upozorňuje, že určité osobné údaje môžu byť za určitých okolností z uvedených požiadaviek vylúčené. Ak takáto výnimka nastane, oznámi túto skutočnosť predávajúci v odpovedi na doručenú požiadavku. Skôr než bude predávajúci na požiadavky reagovať, môže od žiadateľa požadovať, aby mu poskytol informácie potrebné na overenie jeho totožnosti.

BEZPEČNOSŤ

 1. Predávajúci venuje veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením a podniká všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení. Organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do administratívnych priestorov predávajúceho, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach. Technické opatrenia zahŕňajú používanie šifrovania, hesiel pre prístup do systémov predávajúceho a používanie antivírusového softvéru.
 2. Pri poskytovaní osobných údajov môžu byť osobné údaje prenášané prostredníctvom internetu. Hoci predávajúci vynakladá maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré sú mu kupujúcim poskytované, ochránil, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Preto kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že predávajúci nemôže zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú prenášané na webové rozhranie obchodu predávajúceho, a že takýto prenos prebieha na jeho nebezpečenstvo. Hneď ako predávajúci osobné údaje získa, bude používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby zabránil neoprávnenému prístupu k týmto údajom.
 3. Ak osobe kupujúceho/návštevníka predávajúci pridelil heslo, alebo ak si ho kupujúci zvolil, ktoré mu umožňuje prístup k zákazníckemu účtu, zodpovedá taká osoba za udržanie tohto hesla v tajnosti.
 4. Webové rozhranie obchodu a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na weby prevádzkované tretími stranami, vrátane partnerských sietí a spoločností skupiny predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že tieto ustanovenia o ochrane súkromia platia len pre osobné údaje, ktoré zhromažďuje predávajúci prostredníctvom webového rozhrania obchodu a stránok na sociálnych médiách, a že nemôže niesť zodpovednosť za osobné údaje, ktoré sú zhromaždené a uchovávané tretími stranami. Weby tretích strán majú vlastné podmienky o ochrane súkromia a osoba na ne pristupujúca by sa s nimi mala oboznámiť skôr než na tieto weby odošle akékoľvek osobné údaje.

 

 

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi Slovenským právom aj v prípade, keď obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok v podobe osoby kupujúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky.
 4. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia
 5. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.10.2020 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo elektronicky na voir.store
 7. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie Zámočnícka 1126, Veľké Leváre 908 73

adresa elektronickej pošty [email protected]

telefón +421 948 946 351

 

 

V Bratislave dňa 29.09.2021

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.